Бесплатные рефераты StudyPort.Net

курсовые, дипломные, рефераты бесплатно

  • Интересное

Поняття та сутність трудових ресурсів

1 Сутність трудових ресурсів

Виробництво матеріальних благ та послуг передбачає два компоненти: матеріальні ресурси  (сировина, обладнання та ін.), з іншого боку – людські ресурси (працівники з професійними навичками). В такому розумінні людські ресурси як частина населення країни виступають як фактор економічного розвитку (поруч із матеріальними ресурсами, зрозуміло). Але між цими двома компонентами є принципова різниця.

Людські ресурси  – це люди, які не тільки створюють, але й споживають матеріальні блага та послуги. Конкретні ж люди не однакові у своїй матеріальній та духовній потребі. Це зумовлено статтю, віком, здоров’ям, сімейним станом, освіченістю, особливостями характеру індивіда, матеріальним станом і багатьма іншими соціальними та психофізіологічними якостями.

Поняття «трудові ресурси» вперше запропонував академік С.Г. Струмилін. Вони складаються переважно з працездатного насе­лення у працездатному віці.

В економічній науці трудові ресурси – це сукупність населення, що здатне виготовляти блага. Звідси виходить, що трудові ресурси – це ті, що виготовляють блага і ті, що їх можуть виготовляти, але з різних причин цього не роблять. Або, трудові ресурси, це реальні та потенційні працівники.

За усталеною практикою трудові ресурси складаються з працездатних громадян працездатного віку та громадян, які не досягли цього віку, або старші за нього. Нині нижня межа працездатного віку встановлена 16 років, а верхня — 55 років для жінок та 60 років для чоловіків. До трудових ресурсів належать пенсіонери, зайняті в суспільному виробництві, а також підлітки віком 14-15 років, які з тих чи інших причин працюють у сфері матеріального виробництва або невиробничій. З трудових ресурсів потрібно вилучити інвалідів праці чи дитинства працездатного віку, які не зайняті в господарстві, а та­кож незайнятих пенсіонерів працездатного віку.

Трудові ресурси  = населення працездатного віку – непрацюючі інваліди 1-ї та 2-ї груп працездатного віку – непрацюючі пільгові пенсіонери + працюючі підлітки + працюючі пенсіонери.

«Трудові ресурси» лише одне з понять, які виражають людські ресурси. Зауважимо, що в розвинених країнах ринкової економіки замість терміна «трудові ре­сурси» вживається поняття «економічно активне населення» (ЕАН). За міжнародними стандартами, сюди відносять задіяне населення і безробітних, які шукають роботи. В країнах з армією на контрактній основі побутує термін «цивільне економічно активне населення» в яке не включають військовослужбовців.

Економічно активне населення згідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. Економічно активними вважаються особи, зайняті економічною діяльністю, яка приносить доход (зайняті), та безробітні. Кількість зазначених категорій та їх характеристики розраховуються на підставі даних вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності (далі вибіркові обстеження), що впроваджені у практику роботи органів державної статистики з 1995р. відповідно до рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП). Зазначені вибіркові обстеження проводяться за місцем проживання населення та охоплюють осіб віком 15-70 років, щодо яких розраховуються оцінки показників економічної активності, зайнятості та безробіття.

Рівень економічної активності визначається як відношення (у відсотках) кількості економічно активного  населення у віці 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

Зайнятими (за матеріалами вибіркових обстежень) вважаються особи, які:

· працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), у окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;

· особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою) — особи, які не можуть бути класифіковані як «зайняті» або «безробітні». До скла­ду ці­єї ка­те­го­рії на­се­лен­ня на­ле­жать уч­ні та сту­де­н­ти; пе­н­сі­о­не­ри за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; осо­би, які за­йня­ті в до­ма­ш­ньо­му го­с­по­дар­с­т­ві; осо­би працездатного віку, які зне­ві­ри­лись знай­ти ро­бо­ту; особи, які мали роботу сезонного характеру; ін­ші осо­би, які не ма­ли не­об­хід­но­с­ті у пра­це­вла­ш­ту­ван­ні, та також ті, що шу­ка­ють ро­бо­ту, але не го­то­ві при­сту­пи­ти до неї най­бли­ж­чим ча­сом через хворобу, навчання тощо.

Рівень економічної неактивності визначається як відношення (у відсотках) кількості економічно неактивного населення у віці 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою.

Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна чисельності населення, а залежить насамперед від його вікової структури. Чим більша у ній частка осіб віком до 16 або понад 60 років, тим менша чисельність трудових ресурсів. Вона може зростати за рахунок до­даткового залучення у виробництво людей пенсійного та підлітко­вого віку. Кількість трудових ресурсів можна регулювати й за ра­хунок зміщення меж працездатного віку. Важливим резервом збільшення трудових ресурсів є поліпшення умов праці, техніки безпеки, охорони здоров’я, що сприяють зниженню смертності та інвалідності осіб у працездатному віці, зменшенню чисельності Збройних сил або скороченню строку служби в армії, ліквідації пільг для передчасного виходу на пенсію тощо. Істотно впливає на кількість трудових ресурсів статевий склад населення. Збільшення чисельності чоловіків сприяє зростанню трудового потенціалу дер­жави, оскільки вік виходу їх на пенсію на 5 років більший, ніж жінок.

За умов зниження природного приросту трудових ресурсів ве­лике значення має поліпшення їх якісного складу. Прогресивною вважається структура трудових ресурсів, у якій більше осіб віком до 40 років. Для науково-технічного прогресу це найважливіший чин­ник трудозабезпечення майже всіх галузей економіки. Аналіз тен­денцій природного приросту населення, зрушень у його статевовіковій структурі є основою для прогнозування на перспективу чи­сельності й структури трудових ресурсів. Мета застосування різних методів прогнозування — отримання найбільш репрезентативних даних про майбутні кількісні та якісні параметри трудового по­тенціалу.

Трудові ресурси як економічна категорія — відображає частину населення країни або її адміністративно-територіальної одиниці, що має здатність до суспільно-корисної праці в народному господарстві; це є потенціал живої сили, яку має в своєму розпорядженні суспільство на певний момент часу. Відтворення і використання трудових ресурсів здійснюється під впливом об’єктивних законів суспільного розвитку, притаманних тому чи іншому способу виробництва і насамперед — економічному закону народонаселення. Цей закон виражає динаміку працездатного населення і характер його використання в процесі виробництва. Кожному суспільно-економічному ладу притаманний свій закон народонаселення.

Страницы: 1 2 3Смотрите так же:
Структура зайнятості трудових ресурсів та її зміни
Формування трудових  ресурсів – це процес постійного відновлення чисельності трудових ресурсів. Переважну частину трудових ресурсів складає, звичайно, працездатне населення в працездатному віці. Важливу роль відіграють особи старші за працездатний вік, і майже не впливають особи, молодші за цей вік. Чисельність громадян працездатного віку змінюється під впливом демографічних  факторів. Найбільший вплив мають рівень смертності у відповідних […]...
Проблеми трудових ресурсів АР Крим
Однією з найбільших проблем, що існує в системі трудових ресурсів України – безробіття. Автономна республіка Крим також не виключення. Проблема безробіття дедалі загострюється, кількість безробіт­них постійно зростає. Для того, щоб створити умови для реалізації права громадян на працю й забезпечити соціальний захист тимча­сово безробітного населення, на всій території України, та АР Крим зокрема, створено об­ласні, […]...
Сучасні соціальні, економічні та екологічні проблеми зайнятості населення та перспективи розвитку трудових ресурсів
Аналіз сучасних процесів формування, розподілу й використання трудових ресурсів сприяє вирішенню територіальних проблем відтворення робочої сили на основі оптимального поєднання національних і регіональних цілей і завдань економічного розвитку. Ускладнюють ситуацію глибокі кризові явища сучасної ситуації. Порушення пропорційності і структурної рівноваги всієї економічної системи призвело до надзвичайного загострення суперечностей між потребами й можливостями соціально-економічного розвитку регіонів. […]...
Особливості розміщення трудових ресурсів АР Крим
Особливості розміщення пов’язані в тим, що переважна більшість населення проживає у містах (63% від загальної кількості населення півострову). Рис. 1. Структура міського і сільського населення в АР Крим У цілому ж, населення Криму неоднорідне й розташовується по території нерівномірно. Найбільше густо заселений центр і Південний берег. Північні — в основному, сільськогосподарські райони, мають незначну щільність […]...
Трудові ресурси як складова продуктивних сил суспільства
Виробництво матеріальних благ та послуг передбачає два компоненти: матеріальні ресурси  (сировина, обладнання та ін.), з іншого боку – людські ресурси (працівники з професійними навичками). В такому розумінні людські ресурси як частина населення країни виступають як фактор економічного розвитку (поруч із матеріальними ресурсами, зрозуміло). Але між цими двома компонентами є принципова різниця. Людські ресурси  – це […]...
Сутність соціально-трудових відносин і шляхи їх реформування
Соціальне партнерство — це є система взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями, що приходить на зміну класовій боротьбі. Класовий конфлікт перетворюється на конфлікт між організаціями, що представляють різні інтереси у суспільстві, які можна загасити шляхом переговорів та досягнення компромісів. При проведенні економічних реформ, зміні форм власності і трудових відносин з’явилися профспілки, стратегічною метою діяльності яких […]...
Проблеми захисту трудових прав громадян на сучасному етапі
Перехід до ринкового господарства привів до проблеми зайнятості та чисельності незайнятого населення працездатного населення, оскільки суттєво послабилась гарантія держави права на труд те перехід до ринку різко посилює рухомість робочої сили. В умовах ринкового середовища зростає кількість товаровиробників, частина з яких досягне успіхів, а інша – банкрутство, через що збільшаться процеси міграції. Порушення чи розірвання […]...
Поняття і сутність менеджменту
План 1. Поняття "менеджмент" і необхідність управління організаціями. 2. Менеджмент як вид професійної діяльності. 3. Еволюція управлінської думки. Вступна частина. Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони реалізуються значно різняться між собою. Аби з’ясувати сутність менеджменту на нього треба подивитись з різних точок […]...
Поняття та сутність маркетингової діяльності підприємства
Поступ України на шляху побудови ринкової економіки соціального типу сприяє формуванню конкурентного середовища і суттєво змінює акценти у системі відносин “виробник-споживач”, відводячи провідну роль споживачу. Зростання значення споживача, його потреб та інтересів на фоні інтенсивних глобалістичних тенденцій стимулює вітчизняних виробників товарів та послуг до переходу на маркетингову концепцію управління. У зв’язку з цим науковці та […]...
Міжнародний маркетинг: поняття, сутність, цілі, особливості
Оскільки національний (внутрішній) маркетинг виник і розвивався раніше міжнародного, використовувані в ньому стратегії, принципи, методики характерні і для міжнародного маркетингу. Разом з тим при виході на міжнародний ринок фірма вже не може обмежуватися застосуванням тільки освоєних нею раніше маркетингових інструментів, навіть за умови певної їх видозміни. Принципово нова ситуація, більш різнорідна зовнішнє середовище, зростання числа […]...
 
Загрузка...