StudyPort.Net

Каталог

Поиск по сайтуПоследние добавления

Поняття та система господарських договорів...

Загальна характеристика обставин, які пом’якшують покарання...

Речові права на чуже майно...

...

Адмiнiстративний примус...

...

Державна служба...

Соціально-політичні погляди Івана Посошкова...

Поняття та види юридичних осіб...

Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом пі...
Детальная информация о работе ID: 5277

К работе ID 5276 | К работе ID 5278

Тема работыХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА, ФІЗИКА АТОМА, ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ, ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА
Продавец работыСергій Гук
ПредметФизика
Тип работыЗадачи
Цена
Объем80 стр.
Выполнена в2006 году
Размещена2007-01-23
Содержание1. Скільки довжин хвиль монохроматичного світла з частотою коливань  = 51014 Гц укладеться на шляху довжиною l = 1,2 мм 1) у вакуумі; 2) у склі?
2. Визначити довжину l1 відрізка, на якому укладається стільки ж довжин хвиль у вакуумі, скільки їх укладається на відрізку l2 = 3 мм у воді.
3. Шлях якої довжини l1 пройде фронт хвилі монохроматично¬го світла у вакуумі за той же час, за який він проходить шлях довжиною
l2=1 м у воді?
4. На шляху світлової хвилі, яка поширюється у повітрі, поставили скляну пластинку, товщиною h = 1 мм. На скільки зміниться оптична довжина шляху світла, якщо хвиля падає на пластинку: 1) нормально;
2) під кутом і = 30 ?
5. На шляху монохроматичного світла з довжиною хвилі  = 0,6мкм
знаходиться плоскопаралельна скляна пластинка товщиною d = 0,1 мм. На який кут слід повернути пластинку, щоб оптична довжина шляху змінилась на l/2 ?
5. Визначити довжину хвилі випромінювання, якщо відпо¬відні йому фотони володіють енергією  = 10–19 Дж.
6. Визначити масу фотона випромінювання з довжиною хвилі  = 280 нм.
7. Енергія фотона  = 10 Дж. Визначити імпульс фотона.
8. Яку довжину хвилі повинен мати фотон, щоб його маса бу¬ла рівною масі електрона, який знаходиться у спокої?
9. Визначити енергію та імпульс фотона, довжина хвилі яко¬го  = 500 нм.
10. У скільки разів у досліді Юнга потрібно змінити від¬стань до екрану, щоби 5-а світла смуга нової інтерференційної картини виявилась на тій же відстані від нульової, що і 3-я в по¬передній картині?
11. Відстань між щілинами в досліді Юнга d = 0,5 мм, довжина хвилі світла  = 550 нм. Яка відстань від щілин до екрану, якщо відстань між сусідніми темними смугами на ньому дорівнює l = 1 мм?
12. У прозорій рідині з показником заломлення n проводиться дослід Юнга. Вивести співвідношення для відстані темної і світлої смуг від нульової смуги.
13. Відстань d між двома когерентними джерелами світла ( = 0,5 мкм) дорівнює 0,1 мм. Відстань b між інтерференційними сму¬гами на екрані в середній частині інтерференційної картини дорів¬нює 1 см. Визначити відстань L від джерела до екрану.
14. В досліді Юнга відстань d між щілинами дорівнює 0,8 мм. На якій відстані l від щілин слід розмістити екран, щоб ширина b інтерференційної смуги виявилась рівною 2 мм ?
15. В досліді з дзеркалами Френеля відстань між уявними зображеннями джерела світла d = 0,5 мм. Відстань до екрану L = 5 м. При освітленні зеленим світлом на екрані одержали інтерференційні смуги, розміщені на відстані l = 5 мм одна від одної. Знайти дов¬жину хвилі  зеленого світла.
16. На діафрагму з двома вузьким щілинами, що знаходяться на відстані d = 2,5 мм, падає нормально монохроматичне світло. Інтерференційна картина утворюється на екрані, віддаленому від діафрагми на відстань l = 100 см. Куди і на яку відстань змістяться інтерференційні смуги, якщо одну з щілин затулити скляною пластинкою товщиною h = 1 мкм і показником заломлення n = 1,5 ?
17. В досліді Юнга спочатку використовується світло з довжи¬ною хвилі 1 = 60 нм, а потім 2. Якою є довжина хвилі 2, якщо 7-ма світла смуга в першому випадку співпадає з 10-ю темною у другому ?
18. В досліді із дзеркалами Френеля відстань d між уявними зображеннями джерела світла дорівнює 0,5 мм, відстань L від них до екрану дорівнює 3 м. Довжина хвилі  = 0.6 мкм. Визначити шири¬ну b смуг інтерференції на екрані.
19. Відстань L від щілин до екрану в досліді Юнга дорівнює 1 м. Визначити відстань між щілинами, якщо на відрізку екрану довжиною l = 1 см укладається 10 темних інтерференційних смуг. Довжина хвилі  = 0,7 мкм.
20. Дві плоскопаралельні скляні пластинки прикладені так, що утворюють клин з кутом  = 30. Простір між пластинками запов¬нений водою. На клин нормально до його поверхні падає пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі  = 500 нм. У відбитому світлі спостерігається інтерференційна картина. Яка кількість N темних інтерференційних смуг припадає на 1 см довжини клину ?
21. Поверхні скляного клину утворюють між собою кут  = 0,2'. На клин нормально до його поверхні падає пучок променів монохроматичного світла з довжиною хвилі  = 0,55 мкм. Визначити ширину b інтерференційної смуги.
22. На тонкий скляний клин в напрямку нормалі до його по¬верхні падає монохроматичне світло ( = 600 нм). Визначити кут  між поверхнями клину, якщо відстань b між суміжними інтерференцій¬ними мінімумами у відбитому світлі дорівнює 4 мм.
23. Визначити товщину плівки мастила на поверхні води, як¬що при спостереженні під кутом 60 до нормалі у відбитому світлі значно підсилюється випромінювання з довжиною хвилі  = 0,589 мкм.
24. Радіус кривини плоскоопуклої лінзи R = 4 м. Чому дорів¬нює довжина хвилі  падаючого світла, якщо радіус 5-го світлого кільця у відбитому світлі дорівнює 3,6 мм ?
25. Визначити радіус 4-го темного кільця Ньютона, якщо між лінзою радіусом кривини R = 5 м і плоскою поверхнею, до якої вона притиснена, знаходиться вода. Довжина хвилі світла  = 589 нм.
26. Для спостереження кілець Ньютона використовують плоско¬опуклу лінзу з радіусом кривини R = 160 см. Визначити радіуси 4-го і
9-го темних кілець у відбитому світлі, якщо система освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі  = 625 нм.
27. Пучок монохроматичних світлових хвиль падає під кутом і = 30 на мильну плівку (n = 1,3), яка знаходиться в повітрі. При якій найменшій товщині d плівки відбиті світлові хвилі будуть максимально ослаблені інтерференцією; максимально підсилені?
28. Діаметр d2 другого світлого кільця Ньютона при спосте¬реженні у відбитому світлі ( = 0,6 мкм) дорівнює 1,2 мм. Визначити радіус кривини плоскоопуклої лінзи, взятої для досліду.
29. Плоскоопукла лінза з радіусом кривини R = 0,5 м опуклою стороною лежить на скляній пластинці. Радіус r4 четвертого тем¬ного кільця Ньютона у прохідному світлі дорівнює 0,7 мм. Визначи¬ти довжину світлової хвилі.
30. Обчислити радіус 5 п'ятої зони Френеля для плоского хвильового фронту ( = 0,5 мкм), якщо побудова робиться для точки спостереження, що знаходиться на відстані b = 1 м від фронту хвилі.
31. Радіус 4 четвертої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 3 мм. Визначити радіус шостої зони Френеля.
32. На щілину шириною а = 0,1 мм падає нормально монохроматичне світло ( = 0,5 мкм). За щілиною розміщена збиральна лінза, в фокальній площині якої знаходиться екран. Що – максимум чи мінімум – буде спостерігатись на екрані, якщо кут  дифракції дорівнює 17'? Знайти ширину центрального максимуму в дифракційній картині.
33. Під кутом  = 30 спостерігається 4-й дифракційний мак¬симум для довжини хвилі  = 0,644 мкм. Визначити постійну дифрак¬ційної решітки і її ширину, якщо вона дозволяє розділити  = 0,322 нм.
34. На дифракційну решітку, що містить n = 100 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло. Зорову трубу спектрометра наведено на максимум третього порядку. Щоб навести трубу на інший максимум цього ж порядку, її потрібно повернути на кут  = 20. Визначити довжину хвилі  світла.
35. Дифракційна решітка освітлена монохроматичним світлом, яке падає нормально. В дифракційній картині максимум другого по¬рядку відхилений на кут 1 = 14. На який кут 2 відхилений макси¬мум третього порядку?
36. Дифракційна решітка містить n = 200 штрихів на 1мм. На решітку падає нормально монохроматичне світло ( = 0,6 мкм). Мак¬симум якого найбільшого порядку дає ця решітка?
37. На грань кристалу кам'яної солі падає паралельний пучок рентгенівського випромінювання ( = 147 пм). Визначити відстань між атомними площинами кристалу, якщо дифракційний максимум дру¬гого порядку спостерігається, коли випромінювання падає під кутом  = 3130' до поверхні кристалу.
38. На дифракційну решітку, що містить n = 400 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло ( = 0,5 мкм). Знайти загальне число дифракційних максимумів, які дає ця решітка.
39. Паралельний пучок рентгенівського випромінювання падає на грань кристалу. Під кутом  = 65 до площини грані спостерігається максимум першого порядку. Відстань d між атомними площинами кристалу 280 пм. Визначити довжину хвилі  рентгенівського випромінювання.
40. Кут Брюстера і при падінні світла з повітря на крис¬тал кам'яної солі дорівнює 57. Визначити швидкість світла v в цьому кристалі.
41. На якій кутовій висоті  над горизонтом повинно знахо¬дитись Сонце, щоб сонячне світло, відбите від поверхні води, бу¬ло повністю поляризоване?
42. Аналізатор у 2 рази ослаблює інтенсивність падаючого на нього поляризованого світла. Визначити кут між головними площина¬ми поляризатора й аналізатора. Втратами світла на відбивання знехтувати.
43. Промінь природного світла послідовно проходить через поляризатор і аналізатор, кут між головними площинами яких 60. Яка частка початкового потоку вийде з аналізатора?
44. Кут між головними площинами поляризатора й аналізатора 45. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла, що виходить з аналізатора, якщо кут збільшити до 60?
45. У скільки разів ослабне природне світло, проходячи че¬рез дві призми Ніколя, головні площини яких розташовані під кутом 63, якщо в кожній з цих призм втрачається 10% падаючого світла.
46. Визначити товщину кварцової пластинки, для якої кут повороту площини поляризації світла довжиною хвилі  = 490 нм дорівнює 150. Постійна обертання кварцу для цієї довжини хвилі  = 26,3/мм.
47. Розчин цукру, налитий у трубку довжиною l = 18 см, по¬містили між поляризаторами. Він повертає площину коливань жовтих променів натрієвого полум'я на 30. Яка концентрація цукру в да¬ному розчині (маса цукру в 1 м3 розчину), якщо питоме обертання цукру для жовтих променів натрію  = 0,667/(кгм–2)?
48. Концентрація розчину цукру, налитого в скляну трубку, дорівнює 0,3 г/см3. Цей розчин повертає площину поляризації моно¬хроматичного світла на 25. Визначити концентрацію розчину в ін¬шій такій же трубці, якщо вона повертає площину поляризації на 20.
49. Між схрещеними призмами Ніколя поляриметра помістили трубку з цукровим розчином. Поле зору при цьому стало максимально світлим. Визначити довжину трубки, якщо концентрація цукру 270 кг/м3. Відо¬мо, що питоме обертання цукрового розчину  = 66,5/дм при кон¬центрації 100 кг/м3.
50. Визначити температуру T, при якій енергетична світність Rе абсолютно чорного тіла дорівнює 10 квт/м2.
51. Визначити енергію W, яка випромінюється за час t = 1 хв. з оглядового віконця площею S = 8 см2 плавильної печі, якщо її тем¬пература T = 1200 К.
52. У скільки разів потрібно збільшити термодинамічну темпе¬ратуру абсолютно чорного тіла, щоб його енергетична світність Rе зросла у два рази?
53. З поверхні сажі площею S = 2 см при температурі Т = 400 К за час t = 5 хв. випромінюється енергія W = 83 Дж. Визначити коефіцієнт чорноти сажі.
54. Знайти потужність, що випромінюється абсолютно чорною кулею радіусом r = 10 см, температура якої становить t = 20 С.
55. Температура абсолютно чорного тіла змінюється від 727С до 1727С. У скільки разів при цьому зміниться енергія, що випро¬мінюється тілом?
56. Температура абсолютно чорного тіла 127С. Після підви¬щення температури сумарна потужність випромінювання збільшилась у 3 рази. На скільки при цьому підвищилась температура?
57. Котел з водою при температурі 97С випромінює енергію на долоню спостерігача, на поверхні якої температура 27С. У скільки разів більше енергії одержить тіло, температура якого 0С, такої ж площі, як долоня, яке знаходиться на такій же відстані від котла, за такий же час?
58. У скільки разів збільшиться потужність випромінювання абсолютно чорного тіла, якщо довжина хвилі максимуму випромінювання зміниться від 1m = 700 нм до 2m = 600 нм?
59. Нехтуючи втратами на теплопровідність, знайти потуж¬ність електричного струму, яка необхідна для розжарювання нитки діаметром
1 мм і довжиною 20 см до температури 2500 К. Вважати, що нитка випромінює як абсолютно чорне тіло і після встановлення рів¬новаги вся кількість тепла, що в ній виділяється, іде на випромінювання.
60. Чи буде спостерігатися фотоефект, якщо на поверхню сріб¬ла спрямувати ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі  = 300 нм?
61. Яка частка енергії фотона витрачена на роботу виривання фотоелектрона, якщо червона границя фотоефекту 0 = 307 нм і максимальна кінетична енергія Т фотоелектрона дорівнює 1 еВ.
62. На поверхню літію падає монохроматичне світло ( = 310 нм). Щоб припинити емісію електронів, потрібно прикласти затримуючу різницю потенціалів U не меншу, ніж 1,7 В. Визначити роботу виходу електронів.
63. На цинкову пластинку падає монохроматичне світло з довжиною хвилі  = 220 нм. Визначити максимальну швидкість v фотоелектронів.
64. Електромагнітне випромінювання якої частоти  слід спрямувати на поверхню платини, щоб максимальна швидкість елек¬тронів v була рівною 100 м/с ?
65. Визначити червону границю фотоефекту для цинку і максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з його поверхні електро-магнітним випромінюванням, довжина хвилі якого становить  = 250 нм.
66. При почерговому освітленні поверхні певного металу світлом з довжинами хвилі 1 = 0,35 мкм і 2 = 0,54 мкм виявили, що відповідні максимальні швидкості електронів відрізняються одна від одної у  = 2 рази. Знайти роботу виходу електронів з поверх¬ні цього металу.
67. Знайти постійну Планка h, якщо електрони, які вирива¬ються з металу світлом з частотою 1 = 2,21015 Гц, повністю за¬тримуються різницею потенціалів U1 = 6,6 В, а ті, що вириваються світлом з частотою 2 = 4,61015 Гц – різницею потенціалів U2 = 16,5 В.
68. Червоній границі фотоефекту для алюмінію відповідає довжина хвилі 0 = 332 нм. Знайти роботу виходу електрона з цього металу та довжину хвилі випромінювання, що падає на поверхню металу, якщо відповідна затриму¬юча напруга для фотоелектронів дорівнює U = 1 В.
69. При фотоефекті з платинової поверхні електрони повністю затри-муються різницею потенціалів U=0,8 В. Знайти довжину хвилі  випромі-нювання і граничну довжину хвилі 0, при якій ще можли¬вий фотоефект.
70. Визначити кут  розсіяння фотона, який зазнав зіткнен¬ня з вільним електроном (комптон-ефект), якщо зміна довжини хвилі  при розсіянні дорівнює 3,62 пм.
71. Рентгенівське випромінювання довжиною хвилі  = 55,8 пм розсіюється графітом (комптон-ефект). Визначити довжину хвилі ' світла, розсіяного під кутом  = 60 до напрямку падаючого пучка.
72. Фотон з енергією  = 0,4 МеВ розсіявся під кутом  = 90 на вільному електроні. Визначити енергію  ′ розсіяного фотона і кінетичну енергію Т електрона віддачі.
73. Рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі  = 56,3 пм розсіюється плиткою парафіну. Визначити довжину хвилі променів, розсіяних під кутом 120 до початкового напрямку рент¬генівського випромінювання.
74. Якою була довжина хвилі  рентгенівського випромінюван¬ня, якщо при комптонівському розсіянні цього випромінювання графітом під кутом  = 60 довжина хвилі розсіяного випромінювання ви¬явилась рівною  = 25,4 пм?
75. Фотон з енергією  = 0,75 МеВ розсіявся на вільному електроні під кутом  = 45. Знайти енергію розсіяного фотона ', кінетичну енергію Т та імпульс р електрона віддачі.
76. Тиск випромінювання на плоске дзеркало р = 0,2 Па. Ви¬значити інтенсивність світла, що падає на поверхню цього дзеркала, якщо його коефіцієнт відбиття r = 0,6. Світловий потік падає на поверхню дзеркала нормально.
77. Паралельний пучок світла з інтенсивністю І = 0,2 Вт/см нормально падає на плоске дзеркало з коефіцієнтом відбиття r = 0,9. Визначити тиск світла на дзеркало.
78. Визначити тиск випромінювання з довжиною хвилі  = 0,5 мкм на зачорнену пластинку, якщо за t = 1 с на одиницю по¬верхні пластинки падає енергія W = 0,005 Дж? Коефіцієнт відби¬ття пластинки r = 0.
79. Визначити кількість фотонів, які падають за час t = 1 с на поверхню паперу площею 1 см2 в потоці монохроматичного випро-мінювання ( = 0,63 мкм), якщо тиск випромінювання на папір р = 2 мкПа. Коефіцієнт відбиття паперу r = 0,2.
Дополнительная информация:Оформление:
Шрифт/размер - Times New Roman / 14
интервал - 1.5
поля в/н/л/п/ - 20/20/30/13

Комментарий продавца работы:
 
 
Загрузка...

Интернет реклама УБС
Баннерная сеть BANNER.UA

каталог сайтів