Учебная библиотека StudyPort.Net

скачать книгу или учебник бесплатно

  • Популярное в сети

Міжнародне приватне право

Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.— Бібліогр.: с. 307.

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дисципліни «Міжнародне приватне право». Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.

Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, а також для широкого кола читачів, для яких міжнародне приватне право становить професійний інтерес.

Скачать | Зеркало

ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………………………………………………..3
Розділ 1
Вступ до міжнародного приватного права ……………………………………………… 6
1.1. Предмет міжнародного приватного права…………………………………………….6
1.2. Система міжнародного приватного права…………………………………………..11
Розділ 2
Джерела міжнародного приватного права ……………………………………………. 14
2.1. Загальні зауваження ……………………………………………………………………….. 14
2.2. Конституційні норми ………………………………………………………………………16
2.3. Міжнародні договори України …………………………………………………………. 18
2.4. Трансформація норм міжнародних договорів
у норми національного законодавства України……………………………………21
2.5. Внутрішнє законодавство України
з міжнародного приватного права …………………………………………………….. 23
Розділ 3
Загальні поняття міжнародного приватного права ………………………………. 30
3.1. Колізійні норми………………………………………………………………………………30
3.2. Колізійні прив’язки…………………………………………………………………………35
3.3. Матеріально-правові норми …………………………………………………………….. 41
3.4. Інші поняття міжнародного приватного права ……………………………………. 43
Розділ 4
Цивільно-правове становище іноземців ………………………………………………. 52
4.1. Джерела права ………………………………………………………………………………. 52
4.2 Загальні положення про правоздатність і дієздатність іноземців
в Україні ………………………………………………………………………………………. 53
4.3. Обмеження дієздатності та недієздатність …………………………………………. 57
4.4. Визнання іноземця безвісно відсутнім та оголошення
померлим ……………………………………………………………………………………… 59
Розділ 5
Юридичні особи — суб’єкти міжнародного приватного права ………………. 62
5.1. Джерела права ………………………………………………………………………………. 62
5.2. Поняття «юридична особа» ……………………………………………………………… 63
5.3. Цивільна правоздатність іноземних юридичних осіб в Україні………………65
5.4. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності
в Україні ………………………………………………………………………………………. 67
5.5. Транснаціональні корпорації ……………………………………………………………69
Розділ 6
Держава — суб’єкт міжнародних цивільно-правових відносин ………………75
6.1. Імунітет держави за міжнародним правом………………………………………….75
6.2. Законодавство України про державний імунітет………………………………….82
Розділ 7
Право власності ………………………………………………………………………………….86
7.1. Джерела права……………………………………………………………………………….86
7.2. Конституційні норми ……………………………………………………………………… 87
7.3. Власність у контексті міжнародного
приватного права України ……………………………………………………………….. 88
Розділ 8
Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
(деліктні зобов’язання) ………………………………………………………………………..96
8.1. Джерела права……………………………………………………………………………….96
8.2. Поняття «делікт» ……………………………………………………………………………. 97
8.3. Делікт у законодавстві України…………………………………………………………98
Розділ 9
Зовнішньоекономічна діяльність ………………………………………………………. 103
9.1 Джерела права …………………………………………………………………………….. 103
9.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності………………………………………105
9.3. Зовнішньоекономічний договір………………………………………………………. 111
9.4. Іноземні інвестиції……………………………………………………………………….. 115
Розділ 10
Міжнародні перевезення пасажирів та вантажів ………………………………… 119
10.1. Джерела міжнародного транспортного права…………………………………. 119
10.2. Джерела внутрішнього транспортного права України………………………124
10.3. Договір міжнародної експедиції……………………………………………………127
10.4. Загальна характеристика транспортного законодавства України ……….. 128
10.5. Міжнародна пошта …………………………………………………………………….. 135
Розділ 11
Міжнародні розрахунки ……………………………………………………………………. 140
11.1. Джерела права …………………………………………………………………………… 140
11.2. Міжнародний кредитний переказ …………………………………………………. 148
11.3. Акредитив…………………………………………………………………………………149
11.4. Інкасо ………………………………………………………………………………………. 151
11.5. Банківська гарантія……………………………………………………………………..152
11.6. Векселі та чеки ………………………………………………………………………….. 154
11.7. Міжнародні неторговельні розрахунки ………………………………………….. 156
Розділ 12
Патентне право ………………………………………………………………………………… 158
12.1. Джерела права та основні терміни…………………………………………………158
12.1.1. Міжнародно-правові акти………………………………………………….158
12.1.2. Законодавство СРСР…………………………………………………………162
12.1.3. Законодавство незалежної України…………………………………….. 164
12.2. Матеріальні та процесуальні права іноземців…………………………………. 167
12.2.1. Національний режим………………………………………………………..167
12.2.2. Пріоритет і його роль як іноземного юридичного факту………..168
12.2.3. Трансформація загальних норм міжнародних договорів
у норми національного патентного законодавства України…….171
Розділ13
Авторське право і суміжні права ………………………………………………………..182
13.1. Джерела прав та їх характеристика……………………………………………….182
13.2. Трансформація норм міжнародних договорів з авторського права та суміжних прав у норми національного законодавства України ……………………………….. 188
Розділ 14
Трудові відносини ……………………………………………………………………………..195
14.1. Джерела права …………………………………………………………………………… 195
14.2. Загальні поняття ………………………………………………………………………… 197
14.3. Працевлаштування іноземців в Україні
та громадян України за кордоном …………………………………………………. 198
Розділ 15
Сімейне право ………………………………………………………………………………….206
15.1. Джерела права……………………………………………………………………………206
15.2. Загальні поняття…………………………………………………………………………208
15.3. Шлюб……………………………………………………………………………………….210
15.3.1. Матеріальні та формальні умови укладення шлюбу………………210
15.3.2. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя …………………212
15.4. Розлучення………………………………………………………………………………..213
15.5. Встановлення батьківства……………………………………………………………. 215
15.6. Усиновлення дітей ……………………………………………………………………… 216
15.7. Опіка (піклування)……………………………………………………………………..222
15.8. Акти громадянського стану …………………………………………………………. 224
Розділ 16
Спадкове право ………………………………………………………………………………… 227
16.1. Джерела права …………………………………………………………………………… 227
16.2. Норми спадкового права України у зв’язку з іноземним елементом ……………………………………………………………….. 228
Розділ 17
Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії ………………………………..233
17.1. Джерела права …………………………………………………………………………… 233
17.2. Загальні поняття………………………………………………………………………… 234
17.3. Цивільні процесуальні права іноземців та іноземної держави
в Україні …………………………………………………………………………………… 236
17.4. Визнання та виконання рішень іноземних судів………………………………239
17.5. Нотаріальні дії…………………………………………………………………………… 245
Розділ 18
Міжнародний комерційний арбітраж …………………………………………………. 249
18.1. Джерела права …………………………………………………………………………… 249
18.2. Чинне законодавство України……………………………………………………….252
18.2.1. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» …….. 252
18.2.2. Регламент Міжнародного комерційного
арбітражного суду …………………………………………………………… 268
18.2.3. Регламент Морської арбітражної комісії
при Торгово-промисловій палаті України ……………………………. 286
18.2.4. Прикінцеві зауваження…………………………………………………….. 300
Додаткова інформація…………………………………………………………………………302
Список використаної та рекомендованої літератури……………………………….307

Скачать | Зеркало

Смотрите так же:
Міжнародне приватне право Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. — К.: МАУП, 2004. — 576 с. — Бібліогр.: с. 553- 567. Видання є однією з перших спроб теоретичного осмислення феномену міжнародного приватного права в аспекті матеріального врегулювання відносин у сфері міжнародної торгівлі, а також виявлення та інкорпорації його норм....
Міжнародне право Мацко А. С. Міжнародне право: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 216 с.: іл. — Бібліогр.: с. 207-211. У пропонованому посібнику висвітлюються поняття, принципи і функції міжнародного права з огляду на особливості цієї галузі права і з урахуванням основних напрямків зовнішньої політики України. Для студентів...
Міжнародне економічне право Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. — Видання друге, перероблене доповнене. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с. Це — друге перероблене та доповнене видання в підручника з міжнародного економічного права як з нових важливих галузей міжнародного публічного права. На основі аналізу міжнародно-правових актів та практики застосування розглядаються принципи...
Міжнародне комерційне право Боярська З. І. Міжнародне комерційне право: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 143 с. У пропонованому навчальному посібнику розглянуто основні питання загальної частини курсу «Міжнародне комерційне право»: особливості нормативного характеру регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення міжнародної комерційної діяльності; джерела міжнародного комерційного права; суб’єкти міжнародного комерційного права (комерсанти);...
Міжнародне економічне право Дахно I. I. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 160 с. — Бібліогр.: с. 157. У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних. Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Загрузка...