Учебная библиотека StudyPort.Net

скачать книгу или учебник бесплатно

  • Популярное в сети

Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 224 с: іл. — Бібліогр.: с 209-218.

На сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються вимоги до систе-ми інформаційного забезпечення як запоруки ефективного управління підприємницькою, державною та громадсько-політичною діяльністю. Пропонований навчальний посібник присвячений основам ефективної організації інформаційної діяльності у сфері управління. Викладений теоретико-методичний матеріал є синтезом фундаментальних положень кібернетики, інформатики, лінгвістики, психології, економіки тощо. Розглянуто загальні механізми і досвід інформаційної діяльності в різних сферах та галузях.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також менеджерів-практиків.

Скачать

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
ЧАСТИНА 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙ-НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 6
Розділ 1. Інформаційна діяльність: суть, історичний огляд,
перспективи розвитку……………………………………………………………………………………………..6
1.1. Інформація та її функції……………………………………………………………………………………….6
1.2. Суспільний розвиток і зростання потреби суб’єктів
в інформації…………………………………………………………………………………………………………………11
1.3. Перспективи розвитку інформаційної діяльності
в суспільстві…………………………………………………………………………………………………………………16
Питання для самоконтролю…………………………………………………………………………..19
Розділ 2. Комунікаційний процес 21
2.1. Комунікація. Модель обміну інформацією
за К. Шенноном……………………………………………………………………………………………………….21
2.2. Символи, мови та знання…………………………………………………………………………………23
2.3. Семіотичні моделі комунікації…………………………………………………………………….26
2.4. Інформаційні шуми, бар’єри та фільтри………………………………………………31
Питання для самоконтролю…………………………………………………………………………..32
Розділ 3. Психологічні основи організації інформаційної
діяльності……………………………………………………………………………………………………………………….34
3.1. Психологічна складова обміну інформацією…………………………………..34
3.2. Психологічні характеристики індивіда
та інформаційна діяльність……………………………………………………………………………..37
3.3. Соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності 41
3.4. Вплив психологічних механізмів на прийняття рішень……………46
Питання для самоконтролю…………………………………………………………………………..51
ЧАСТИНА 2
СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 52
Розділ 4. Суб’єкти інформаційної діяльності та їх потреби
в інформації………………………………………………………………………………………………………………….52
4.1. Класифікація інформації…………………………………………………………………………………..52
4.2. Суб’єкти інформаційних відносин і форми організації інформаційної діяльності у суспільстві………………………………………………….56
4.3. Інформаційна потреба та інформаційний цикл……………………………..58
4.4. Система оцінки інформаційних потреб………………………………………………..62
4.5. Характеристика інформаційних потреб суб’єктів інформаційних відносин та загальні чинники їх
задоволення…………………………………………………………………………………………………………………64
Питання для самоконтролю…………………………………………………………………………..69
Розділ 5. Джерела інформації та інформаційні посередники 70
5.1. Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності…………………………………………………………..70
5.2. Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та механізмами функціонування………………………………………..73
5.3. Інформаційні посередники………………………………………………………………………………77
5.4. Друковані видання як джерело інформації
для підготовки управлінських рішень……………………………………………………81
5.5. Електронні джерела інформації…………………………………………………………………..87
5.6. Джерела статистичної інформації……………………………………………………………..93
5.7. Реклама, виставки, конференції як джерела
інформації для підготовки управлінських рішень………………………..95
5.8. Консультативні послуги як джерело інформації…………………………101
5.9. Інші джерела інформації…………………………………………………………………………………104
Питання для самоконтролю………………………………………………………………………..109
Розділ 6. Правові основи регулювання інформаційної діяльності 111
6.1. Історія розвитку правових основ регулювання інформаційної діяльності……………………………………………………………………………….111
6.2. Об’єкти та суб’єкти права у сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності………………………………………………..113
6.3. Закон України “Про інформацію” — базовий правовий акт у системі регулювання інформаційних відносин в Україні…………………………………………………………117
6.4. Основні положення законів України про інформаційну діяльність та охорону прав
інтелектуальної власності……………………………………………………………………………..120
Пита
ння для самоконтролю………………………………………………………………………..129
Розділ 7. Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи,
інструментарій…………………………………………………………………………………………………………130
7.1. Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу……………………………………………………130
7.2. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів.
“Пастка часу”………………………………………………………………………………………………………….133
7.3. Інформаційна робота як процес творчого мислення………………138
7.4. Оціночна діяльність і прогнозування в
інформаційно-аналітичному процесі……………………………………………………142
Питання для самоконтролю………………………………………………………………………..146
ЧАСТИНА 3
ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 148
Розділ 8. Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності.
Організація інформаційної діяльності юридичної особи 148
8.1. Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності……………148
8.2. Специфіка організації інформаційних послуг як сфери управління………………………………………………………………………………………………………………….152
8.3. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності організації……………………..156
8.4. Правове забезпечення інформаційної діяльності
суб’єктів у сфері управління………………………………………………………………………..159
8.5. Організація процесу інформаційно-аналітичного
забезпечення потреб споживачів……………………………………………………………..163
Питання для самоконтролю………………………………………………………………………..167
Розділ 9. Світовий досвід організації інформаційної діяльності
у сфері управління………………………………………………………………………………………………..168
9.1. Особливості розвитку інформаційної сфери суспільства
в розвинених країнах…………………………………………………………………………………………168
9.2. Сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку
в розвинених країнах…………………………………………………………………………………………171
9.3. Інформаційно-психологічні операції та війни……………………………..175
9.4. Міжнародні відносини в інформаційній сфері……………………………..178
Питання для самоконтролю………………………………………………………………………..180
Розділ 10. Інформаційна діяльність у перехідному
(транзитивному) суспільстві. Пострадянський досвід 182
10.1. Особливості інформаційної діяльності у перехідному (транзитивному) суспільстві………………………………………………………………………..182
10.2. Сучасний стан інформаційних відносин в Україні
та інших пострадянських державах……………………………………………………….185
10.3. Суб’єкти пострадянського інформаційного ринку…………………..189
10.4. Проблеми розвитку інформаційної діяльності
в пострадянському суспільстві…………………………………………………………………..201
Питання для самоконтролю………………………………………………………………………..208
Список використаної та рекомендованої літератури 209

Скачать

Смотрите так же:
Основи інформаційних систем Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В.Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с. Розглянуто проблеми розвитку і застосування інформаційних систем (IС) обробки даних на об’єктах управління різного рівня, подано ретроспективний аналіз еволюції цих систем. В умовах сучасної інформаційної...
Основи інформаційних систем Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с. Розглянуто питання розвитку і застосування інформаційних систем (ІС) в...
Правові основи державного управління економікою України Крегул Ю.І. Правові основи державного управління економікою України: Курс лекцій. – К.:КНЕУ, 2003 Курс лекцій розроблений відповідно до навчальної програми даної дисципліни, затвердженої Вченою радою КНЕУ. У курсі лекцій викладені такі теми: конституційні засади правового регулювання економічних процесів в Україні, основні напрямки організаційно-правового впливу на економічну діяльність, державне управління сільським...
Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 351 с. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 351 с. Навчальний посібник розкриває проблеми конкурентоспроможності персоналу та економічні аспекти його розвитку. Ґрунтовно висвітлено прогнозування планування розвитку персоналу. Розглянута система освіти та професійної підготовки персоналу. Особлива увага приділена проблемам атестації персоналу, плануванню трудової роботі з кадровим резервом. Скачать |...
Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 275 с. Навчальний посібник підготовлений на основі вітчизняних зарубіжних наукових розробок з паблік рилейшнз. з перших спроб обґрунтовано визначити сутність основні елементи системи зв’язків з громадськістю в економічній діяльності з використанням інтегративної...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Загрузка...